Алма-Атинская (Алматинская область) - Уйгурский район

 

Ават - 041802 Колжат - 041811
Актам - 041803 Сункар - 041812
Бахар - 041804 Таскарасу - 041813
Дардамты - 041805 Тиермен - 041814
Дубин - 041806 Улкен аксу - 041815
Жана сумбе - 041807 Шарын - 041816
Кетпен - 041808 Шонжа - 041800
Киргизсай - 041809 Шонжа-1 - 041801
Киши Дикан - 041810 Шырын - 041817